Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2017 do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)

Firma ABM Space Sp. z o.o.
ul. Prosta 5/2, 87-100 Toruń

informuje, że w wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, nie wybrano żadnej oferty

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na powyższe zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.